Algemene Voorwaarden Trouwfoto’s Nederland

per 10 februari 2022

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever, zoals hier aangegeven.
Bruidspaar: Het bruidspaar dat opdracht geeft voor de trouwreportage, of eenvertegenwoordiger van het bruidspaar.
Fotograaf: de Fotograaf die optreedt namens Foto Groeneveld, handelend onder naam Trouwfoto’s Nederland. Dit zal normaal gesproken Tim Groeneveld zijn, maar bij uitval kan er sprake zijn van een door Trouwfoto’s Nederland aangestelde vervanger. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst:  De tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte. De offerte wordt geaccordeerd door het betalen van een reserveringsfactuur.
Foto: het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk in digitale vorm of in print.
Licentie: toestemming van Fotograaf aan Bruidspaar voor openbaarmaking en
verveelvoudiging van de Foto door Bruidspaar.

Artikel 1: Uitvoering opdracht

1. Fotograaf zal met professionele en reserve-apparatuur de huwelijksreportage van
Bruidspaar verzorgen.
2. Fotograaf zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan
afgesproken is.
3. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin hij gebruikelijk werkt.
4. Fotograaf levert de beelden af in zijn eigen gehanteerde stijl.

Artikel 2: Facturatiemomenten

1. Bij het accepteren van de offerte wordt een reserveringstermijn gefactureerd van 20% van
het offertebedrag. Pas na betaling van deze factuur is de trouwdatum gereserveerd. Met
het betalen van de reserveringsfactuur verklaart Bruidspaar zich ook akkoord met deze
algemene voorwaarden. De aanbetaling wordt bij annulering door het bruidspaar niet
geretourneerd.
2. Twee weken voor de bruiloft volgt een tweede factuur voor 45% van het offertebedrag.
Deze factuur moet vóór de bruiloft voldaan zijn. Bij het achterwege blijven van de
betaling is de fotograaf niet gehouden aan de afspraak. De verplichting tot betalen van het
volledige offertebedrag vervalt echter niet.
3. De derde factuur bevat het restbedrag van de offerte met een correctie voor eventueel later
bijgevoegde opties. Hij wordt verstuurd als de bruiloft is geweest en Fotograaf de
nabewerking heeft gedaan. Er wordt dan een online album gedeeld waarin de foto’s
voorzien van een watermerk zichtbaar zijn. Na betaling van de factuur volgt het
definitieve online album, worden de digitale bestanden van de foto’s verstuurd en kan het
bruidspaar aangeven welke foto’s in het album mogen komen.
Bij afzegging door het bruidspaar minder dan 3 maanden van te voren blijft het bruidspaar het
volledige offertebedrag verschuldigd, exclusief de reiskosten. Als de bruiloft door externe
omstandigheden, bijvoorbeeld coronaregels, niet op de geplande datum door kan gaan kunnen
we samen een nieuwe datum bepalen.
Bij afzegging door het bruidspaar meer dan 3 maanden voor de geplande bruiloft worden de
reserveringskosten niet geretourneerd maar is het bruidspaar geen verdere kosten aan de
fotograaf verschuldigd.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen en vermeld.
2. Fotograaf zal de verschuldigde bedragen in een factuur sturen naar het bruidspaar.
3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het
achterwege blijven van een betaling binnen de gestelde termijn vervallen de rechten van
de opdrachtgever zonder dat de betalingsverplichting voor de verzonden factuur vervalt.

Artikel 4: Producten en levering

1. Fotograaf levert het aantal foto’s dat dat in het pakket beschreven staat.
2. Fotograaf levert digitale bestanden van bewerkte foto’s. Deze jpg-bestanden worden in
twee verschillende resoluties geleverd, waarvan één hoge resolutie die geschikt is om af te
laten drukken.
3. Fotograaf levert ook het afgesproken album en eventueel overeengekomen afdrukken.
4. Fotograaf hanteert een geschatte levertijd van vijf weken voor reportages tot 350 foto’s.
Voor reportages van meer dan 350 foto’s wordt zes weken aangehouden. Na levering van
de foto’s begint Fotograaf het album samen te stellen.
5. Fotograaf stelt het album samen en legt dit digitaal ter goedkeuring voor aan Bruidspaar.
Bruidspaar kan wijzigingen aangeven voor wat betreft opmaak en opgenomen foto’s. Als
Bruidspaar meer foto’s op wil nemen kunnen er tegen bijbetaling extra pagina’s besteld
worden
6. Na goedkeuring door het bruidspaar verzendt Fotograaf het de bestelling van het album
naar de leverancier. Het album is naar verwachting binnen 3 weken bij het bruidspaar in
huis. Dit ligt echter buiten de invloed van Fotograaf en hier kunnen dan ook geen rechten
aan ontleend worden.

Artikel 5: Auteursrecht en privacy

1. Het auteursrecht van de foto’s berust conform de wetgeving auteursrechten altijd bij
Fotograaf. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt voor particuliere
toepassingen. Het bruidspaar heeft een licentie voor dit gebruik zoals bedoeld in de
auteurswet.
2. Het staat Fotograaf vrij om foto’s van de reportage te gebruiken voor promotie van zijn
eigen werk op zijn website en social media. Hij zal daarbij terughoudend zijn in het
publiceren van foto’s van gasten en foto’s die niet gunstig zijn voor het bruidspaar. Het
bruidspaar mag aangeven publicatie van foto’s niet te willen. Fotograaf zal daar gehoor
aan geven.
3. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.

Artikel 6: Ziekte

1. Voor het geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Fotograaf de opdracht
niet zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum is er een vaste reservefotograaf.
2. Als deze ook niet kan zal Fotograaf contact opnemen met zijn uitgebreide netwerk.
3. Geen regeling is waterdicht maar dit biedt een goede garantie dat er een bij extreme
omstandigheden toch een fotograaf aanwezig is die de bruiloft en de achterliggende
werkzaamheden van Fotograaf overneemt. Als Bruidspaar zelf een vervangende fotograaf
inzet is Trouwfoto’s Nederland richting Bruidspaar niet gehouden aan deze algemene
voorwaarden.

Artikel 7: Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht de beelden te gebruiken voor eigen promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend) de website en weblog, portfolio,
social media, Google Maps en in drukwerk.
2. Fotograaf mag foto’s gebruiken voor fotowedstrijden en publicaties in tijdschriften.
3. Afwijkende afspraken worden via de e-mail of schriftelijk vastgelegd.
Artikel 8: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig door Fotograaf aan het bruidspaar medegedeeld. Doet
Fotograaf dit niet dan gelden de algemene voorwaarden van het moment van de boeking.

Opgemaakt te Dokkum, Februari 2022